top of page

HARİKA GÜLNUR VAROL ŞAHIS ŞİRKETİ

( Workshoplar, Seminerler ,Birebir Seanslar vb. Programlar ) TAAHHÜTNAMESİ

Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi tarafından düzenlenen ve www.harikagulnurvarol.com alan adı üzerinden veya zoom platformundan online olarak yahut bizzat verilecek olan 'Online veya yüz yüze tüm çalışmalara katılırken aşağıdaki hususları gayet iyi anladığımı, öğrendiğimi; bunların bu programa katılmak ve programa devam edebilmek için zorunlu koşullar olduğunu kabul ettiğimi beyanla bu koşullara uygun şekilde eğitime devam edeceğimi ve hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

• Online veya yüz yüze tüm çalışmalar sırasında eğitim ( dahil olduğum workshop, seminer, program vb.) içeriğine ek olarak diğer katılımcılara ilişkin her türlü bilginin, katılımcıların paylaşımlarının ve bu eğitime katıldıklarının dahi gizli bilgi olduğunu, bu bilgileri ilgili katılımcının yazılı ve açık izni olmaksızın eğitim süresince \ve her halükarda eğitimden sonrada hiçbir mecrada doğrudan ve dolaylı olarak kullanmayacağımı, bu gizlilik yükümlülüğüne riayet edeceğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

 

• Yapılacak yüz yüze eğitim hizmeti eğitim alan tarafından talep edilmesi ve hizmet sağlayıcısı tarafından kabul edilmesi halinde verilecek bir hizmet olup iş bu konuda taraflardan hizmeti eğitim alan tarafından , hizmet ve tüm ürünlerin tedavi amacı kapsamadığını ve bu şekilde algılamadığımı , öncesinde ya da sonrasında oluşabilecek herhangi bir fiziksel ve psikolojik sonundan kendisini sorumlu tutmayacağımı kabul eder yasal başvuru haklarımdan iş bu sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile feragat eder ve açıkça beyan ve taahhüt ederim.

 

• Eğitim süresince verilen eğitimleri kısmen ve/veya tamamen hiçbir surette doğrudan ve/veya dolaylı olarak sesli, görüntülü veya başka bir teknoloji ile kaydetmeyeceğimi, buna aykırılık halinde Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi yasal yollara başvurma hakkının  saklı olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

• Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi eğitim devam ederken koçluk eğitim prensip, kural ve koşulları gereği herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin beni eğitimden çıkarma hakları olduğunu bildiğimi, böyle bir durumda içinde bulunduğum workshop veya seansın almadığım bakiye haftalara ilişkin eğitim ücretinin tarafıma iade edileceğini bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim Workshop ve seans ücretleri her çalışmadan önce ödenmektedir. Kayıt sonrasında yapılan karar değişikliğinin kabul edilmeyeceğini ve çalışmaya ilişkin tahsil edilen ücretin iadesinin yapılmayacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Workshop başladıktan sonrasında ayrılma, dondurma, devam etmeme taleplerimin iletilmesi halinde tarafım a herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını bildiğimi, anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• Online veya yüz yüze tüm çalışmalar kapsamında aldığım eğitim süresince bu eğitimi kısmen veya tamamen başka birine devir edemeyeceğimi, bunun kişiye sıkı sıkıya bağlı bir eğitim olduğunu, bu anlamda kısmen veya tamamen bir devre konu olamayacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi yapmış olduğu çalışmaların kişisel çalışmalar olduğunu ve bunun bir koçluk eğitimi olmadığını kabul ve beyan ederim. Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi tarafından yetiştirilmiş koç unvanı olmamak kaydıyla hiçbir şekilde sözlü ve yazılı şekilde, tanıtım materyallerinde, basılı medyada, sosyal medyada, web sitesinde, sair sosyal medya hesaplarında, kartvizitte, duyuruda, afişte, reklamda ve her nevi tanıtım materyalinde kullanmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

• Bütün çalışmalar boyunca gerçekleştirilecek olan eğitim de kullanılan her türlü eğitim materyali, slogan, motto, egzersiz ve sair fikri haklara konu ürünün tüm hukuki haklarının Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi 'ne ait olduğunu bildiğimi, bu kapsamda yazılı olarak izin verilmediği sürece bu anlamda hiçbir eğitim materyalini ve içeriğini herhangi bir mecrada kullanmayacağımı, 3.kişiler ile hiçbir surette paylaşmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Herhangi bir kullanımın öncesinde (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere web sitesi, blog, instagram, facebook, twitter, youtube, kitap, e-kitap ve benzer uygulama ve alanlarda )Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi 'ne yazılı başvurmak suretiyle kullanım amacını, yerini ve şeklini belirterek açık bir İzin alacağımı, izin verirken Harika Gülnur Varol Şahıs Şirketi'nin söz konusu kullanım üzerinde düzeltme yapma yetkisi olduğunu ve bu düzeltmeye riayet edeceğimi aksi halde Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi 'ne yasal yollara başvurma hakkı olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• Workshop ve/veya seans tarih ve saatlerinde Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi ve çalışanları tarafından yapılacak değişikliklerin geçerli olacağını ve bunlara riayet edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• İşbu taahhütname konusu kapsamında Online veya yüz yüze tüm çalışmalar ile ilgili olarak tarafıma web sitesinden duyuru ve/veya e-mail yolu ile yapılan bildirimlerin geçerli olacağını, bu şekilde tarafıma yapılan bildirimlerin geçerli bir bildirimin tüm sonuçlarını doğuracağını, bu kapsamda e-maillerimi düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğüm bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• Bu taahhütnameyi imzalayarak www. harikagulnurvarol.com sitesinde yer alan satın alma koşulları dahil olmak üzere kullanım koşullarını ve gizlilik ilkelerini kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

• Harika Gülnur Varol’a ait bu internet sitesindeki tüm makaleler ve yazılar, aynı şekilde sitede yer alan tüm bilgi ve materyaller Harika Gülnur Varol tarafından oluşturulmuş olup tüm fikri hakları Harika Gülnur Varol’a aittir. 

• Yazılı iznimiz olmadan internet sitesindeki tüm makale ve içerik bir internet sitesinde ya da başka bir mecrada yayınlanamaz, kopyalanamaz, düzenlenemez, tercüme edilemez, dağıtılamaz ve çoğaltılamaz. İş bu içeriklerin çoğaltılması, kısmen veya tamamen kopyalanması, bireysel-grup çalışmalarında ücretli ve/veya ücretsiz kullanılması yasaktır. Aksi durumunun varlığı halinde oluşan yargılama giderleri dahil 250.000 TL cezai işlem uygulanacaktır.

• İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. Yetkili Mahkeme ve icra daireleri Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri olup taraflar iş bu sözleşme ile bu hususu peşinen kabul ve taahhüt ederler.

• Eğitim alan, işbu Sözleşme ’ye ve mevzuata aykırı etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir

• Bu sözleşmeyi akli dengem yerinde ve bilincim açık bir şekilde imzalıyorum. Harika Gülnur Varol Şahıs şirketi ’den alacağım eğitim ,seans, workshop, seminer, video, makale , hizmet ve tüm ürünlerin tedavi amacı kapsamadığını ve bu şekilde algılamadığımı , öncesinde ya da sonrasında oluşabilecek herhangi bir fiziksel ve psikolojik sonundan kendisini sorumlu tutmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• İşbu 3 (ÜÇ) sayfadan ibaret Harika Gülnur Varol Şahıs şirketinin Hizmet(Workshoplar, Seminerler ,Birebir Seanslar vb. Programlar ) Taahhütnamesi okudum, anladım ve tek nüsha olacak şekilde online onay vererek dijital imzaladım

 

              Eğitim Veren                                                                                                                              Eğitim Alan 

bottom of page